top of page

RJEŠAVANJE KONFLIKTA

Žalbe i sporovi

Korinita AC doo je u skladu sa važećim zakonima o zaštiti potrošača. Korinita AC doo ulaže sve napore kako bi ispunila svoju dužnost osiguranja efikasnog sistema rješavanja pritužbi.

U slučaju problema kupac se može obratiti provajderu Korinita AC doo telefonom na broj 04 0606105 ili e-mailom na avtocenter@korinita.com.  Prigovor se podnosi putem e-mail adrese avtocenter@korinita.com . Žalbeni postupak je povjerljiv.

Korinita AC doo je svjesna da je bitno obilježje potrošačkih sporova nesrazmjer između ekonomske vrijednosti potraživanja i vremena i troškova nastalih u rješavanju spora, što je glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor pred sudom. Stoga, Korinita AC doo nastoji u najvećoj mogućoj mjeri sve sporove rješavati mirnim putem.

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U skladu sa zakonskim normama, Korinita AC doo ne priznaje nijednog pružaoca vansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Act.

Korinita AC doo, koja kao ponuđač roba i usluga omogućava internetsku trgovinu na području Republike Slovenije, na svojoj web stranici objavljuje elektronski link na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima  ovdje .

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Navedena uredba proizilazi iz Zakona o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. Uredba (EZ) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22 / EC.

Želimo Vam obilje ugodne i povoljne kupovine!

bottom of page