top of page

Posebne vrste ugovora

4. Posebne vrste ugovora
 
a) Dostava na kućnu adresu
 
Član 42
Ukoliko se kompanija i potrošač dogovore o dostavi na kućnu adresu ili drugo mjesto, preduzeće je dužno potrošaču robu isporučiti u besprijekornom stanju, u dogovorenoj količini iu dogovoreno vrijeme u stan potrošača i predati svu relevantnu dokumentaciju. .
Ostavljanje robe ispred vrata stana potrošača ne smatra se dostavom na kućnu adresu.
 
b) Ugovori na daljinu i ugovori izvan poslovnih prostorija
 
Član 43
 
Prema ovom zakonu, ugovor na daljinu je ugovor zaključen između poslovnog subjekta i potrošača na osnovu organiziranog sistema prodaje na daljinu ili pružanja usluga bez istovremenog fizičkog prisustva strana, koji do tada vodi poslovna daljinska komunikacija, uključujući i momenta zaključenja ugovora.
Prema ovom zakonu, ugovor zaključen izvan poslovnih prostorija je ugovor između poslovnog subjekta i potrošača:
1.       zaključeno u istovremenom prisustvu preduzeća i potrošača van poslovnih prostorija poslovanja;
2.       za koje je potrošač dao ponudu da zaključi u okolnostima iz prethodne tačke;
3.       koji se zaključuje u poslovnim prostorijama društva ili upotrebom sredstava komunikacije na daljinu neposredno nakon što je potrošač lično tretiran od strane društva u njihovom istovremenom prisustvu u prostorijama koje nisu poslovni prostori društva;
4.       zaključeno tokom putovanja koje je organiziralo poduzeće u svrhu ili učinak marketinga i prodaje robe ili usluga.
 
Član 43.a.
 
Odredbe ovog potpoglavlja ne primjenjuju se na ugovore:
1.       o izgradnji ili prodaji nepokretnosti, o prenosu drugih prava na nepokretnostima io bitnim promjenama u namjeni zgrada i ugovorima o zakupu za smještaj;
2.       o uslugama socijalne zaštite, o socijalnom stanovanju i brizi o djeci koju obezbjeđuje država, davaoci usluga koje je ona ovlastila ili od nje priznate dobrotvorne organizacije, gdje ovaj izuzetak ne uključuje npr. takve usluge privatnih provajdera bez odobrenja javnih organa;
3.       o zdravstvenoj i ljekarničkoj djelatnosti, u skladu sa propisima iz oblasti zdravstva;
4.       o igrama na sreću;
5.       o finansijskim uslugama;
6.       o turističkim aranžmanima;
7.       na vrijeme davanje nekretnina u zakup;
8.       zaključen sa nosiocem javnih ovlašćenja koji je u skladu sa propisima dužan da bude nezavisan i nepristrasan u davanju informacija;
9.       o prodaji hrane, pića ili druge robe namenjene za svakodnevnu potrošnju i kojom preduzeće redovno i često snabdeva potrošača u njegovom domu, prebivalištu ili mestu rada;
10.   o prevozu putnika, osim odredaba drugog i trećeg stava člana 43.c;
11.   zaključeno na automatima ili u poslovnim prostorijama opremljenim automatima;
12.   zaključen sa telekomunikacionim operaterima putem javnih govornica, za njihovo korišćenje ili za korišćenje jedne veze koju potrošač uspostavi putem telefona, interneta ili faksa.
Odredbe ovog potpoglavlja ne primjenjuju se na ugovore izvan poslovnih prostorija, pod uslovom da zbir svih plaćanja potrošača po ovom ugovoru ne prelazi 20 eura.
 
Član 43b
 
U slučaju ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnih prostorija, potrošač je dužan, osim podataka iz stava 1. člana 25.b ovog zakona, dobiti i podatke o:
1.       adresu na kojoj firma stvarno posluje, broj telefona, broj faksa i e-mail adresu poslovanja, gdje je dostupna, i, gdje je primjenjivo, poslovno ime i sjedište poslovanja u čije ime posluje i na koje potrošač može uputiti svoju žalbu;
2.       adresa registrovanog sedišta preduzeća, ako se razlikuje od adrese iz prethodne tačke, i, gde je primenjivo, adresa preduzeća u čije ime deluje i na koju potrošač može uputiti prigovor;
3.       troškovi vezani za korištenje sredstava komunikacije, ako su različiti od osnovne tarife;
4.       uslove, rokove i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa čl. 43.č i b43.d ovog zakona, zajedno sa obrascem za odustanak od ugovora iz petog stava člana b43.d ;
5.       naznaku da potrošač snosi troškove vraćanja robe, u slučaju odustajanja, ako je potrebno;
6.       trošak vraćanja robe ako se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom u slučaju ugovora na daljinu;
7.       troškove koje potrošač mora platiti društvu u skladu sa stavom prvim člana A43.e ovog zakona ako odustane od ugovora nakon podnošenja zahtjeva u skladu sa sedmim stavom člana 43.c ili trećim stavom član A43.c ovog zakona;
8.       nepostojanje prava na odustanak od ugovora ako potrošač nema pravo na odustanak u skladu sa članom 43.č petog ovog zakona, ili, po potrebi, okolnosti u kojima potrošač gubi pravo na odustati od ugovora;
9.       postojanje kodeksa ponašanja i pristup mogućim kodeksima ponašanja;
10.   minimalno trajanje obaveza potrošača prema ugovoru, ako je potrebno;
11.   mogućnost vansudskog rješavanja sporova i drugih pravnih lijekova primjenjivih na kompanije i njihovu dostupnost, ako je potrebno.
Prethodni stav primjenjuje se i na ugovore o snabdijevanju vodom, gasom ili električnom energijom, pod uslovom da se ne prodaju u ograničenom obimu ili količini, daljinskom grijanju ili digitalnom sadržaju koji nije snimljen na materijalnom mediju.
U slučaju ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme ili ugovora koji uključuje pretplatu, konačna cijena uključuje ukupne troškove za obračunski period. Ako se takvi troškovi obračunavaju po fiksnoj kamatnoj stopi, ukupna cijena uključuje i ukupne mjesečne troškove. Ako se ukupni trošak ne može unaprijed izračunati, kompanija će navesti način obračuna cijene.
Prilikom prodaje na javnoj licitaciji podaci o preduzeću iz tačke 1. i 2. prvog stava ovog člana i tačke 2. prvog stava člana 25.b zamenjuju se podacima aukcionara.
Podaci iz stava 1. ovog člana sastavni su dio ugovora i mogu se naknadno mijenjati samo uz izričitu saglasnost ugovornih strana.
Podatke iz tač. 4, 5, 6. i 7. prvog stava ovog člana privredno društvo može dostaviti potrošaču na obrascu iz stava devetog ovog člana. Smatra se da je privredno društvo dalo potrošaču podatke iz tač. 4, 5, 6. i 7. prvog stava ovog člana ako pravilno popuni obrazac iz stava devetog ovog člana i dostavi ga potrošača.
Ako privredno društvo ne dostavi potrošaču podatke o dodatnim troškovima iz tačke 5. i 6. prvog stava ovog člana, stava 3. ovog člana i tačke 4. prvog stava člana 25b. nije obavezan da ih plati.
Teret dokazivanja da je kompanija ispoštovala svoje obaveze informiranja potrošača je na kompaniji.
Oblik i sadržaj obrasca sa podacima o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili van poslovnih prostorija propisuje ministar nadležan za poslove privrede.
 
Član 43.c
 
U slučaju ugovora na daljinu, društvo je dužno da potrošaču na jednostavnom i razumljivom jeziku pruži ili učini dostupnim informacije iz stava 1. člana 43.b ovog zakona na način primjeren sredstvu komunikacije na daljinu. Ako su napisani na trajnom mediju, moraju biti čitljivi.
Prije nego što se ugovorom zaključenim na daljinu korištenjem elektronskih sredstava potrošač obavezuje na plaćanje, privredno društvo je dužno potrošača jasno i vidljivo upozoriti na podatke iz tač. 1, 3, 4. i 9. člana 25b i člana 10b. tačke prvog i stava trećeg člana 43.b ovog zakona prije nego što potrošač naruči.
Kompanija mora osigurati da potrošač u postupku dodjele na daljinu prilikom sklapanja ugovora na daljinu korištenjem elektroničkih sredstava izričito potvrdi da je pristao na plaćanje putem narudžbe. Funkcija koja pokreće dodjelu ugovora mora biti označena riječima "ugovor sa obavezom plaćanja" ili drugom izjavom iz koje nedvosmisleno proizilazi da ugovor ima obavezu plaćanja prema preduzeću. Ako kompanija ne poštuje odredbe ovog stava, potrošač neće biti vezan ugovorom ili nalogom.
Ako je ugovor na daljinu zaključen korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu sa ograničenim prostorom ili vremenom za prikazivanje informacija, kompanija je dužna da obezbedi najmanje informacije iz tač. 1, 2, 2, 3, 4. i 9. člana 25.b o ovome. sredstva i 4 tačke prvog stava i trećeg stava člana 43.b ovog zakona pre nego što ugovor obavezuje potrošača. Ostale podatke iz stava 1. člana 43.b ovog zakona privredno društvo dostavlja potrošaču na odgovarajući način u skladu sa stavom prvim ovog člana.
Kompanija će najkasnije na početku procesa naručivanja na svojoj web stranici jasno i jasno navesti da li postoje ograničenja u pogledu isporuke ili načina plaćanja.
Kompanija je dužna da potrošaču dostavi potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju u razumnom roku nakon zaključenja ugovora na daljinu, a najkasnije prije isporuke robe ili početka pružanja usluge. Potvrda sadrži podatke iz stava 1. člana 43.b ovog zakona, osim ako ih privredno društvo dostavi na trajnom mediju prije sklapanja ugovora na daljinu, te pristanak potrošača iz tačke 13. petog stava Član 43.č ovog zakona.
Preduzeće može započeti pružanje usluga ili snabdijevanje vodom, plinom ili električnom energijom ako ih ne proda u ograničenom obimu ili određenoj količini, odnosno daljinsko grijanje u roku za odustajanje iz člana 43c ovog zakona na osnovu izričitog potrošača. zahtjev.
 
Član 433
 
U slučaju ugovora izvan poslovnih prostorija, privredno društvo je dužno dati čitljive informacije iz stava 1. člana 43.b ovog zakona u pisanoj formi na papiru ili drugom trajnom mediju, ako je potrošač saglasan, na jednostavnom i razumljivom jeziku.
Kompanija će potrošaču dostaviti kopiju potpisanog ugovora ili potvrdu ugovora na papiru ili, ako se potrošač složi, na drugom trajnom mediju, uključujući potvrdu o prethodnom izričitom pristanku na početak pružanja usluga i pristanak potrošača u u skladu sa tačkom 43. stava 43. .č člana ovog zakona, po potrebi.
Preduzeće može započeti pružanje usluga ili snabdijevanje vodom, plinom ili električnom energijom ako se ne prodaju u ograničenom obimu ili određenoj količini, odnosno daljinskim grijanjem u roku za odustajanje iz člana 43c ovog zakona na osnovu izričitog zahtjeva potrošača. na trajnom mediju.
 
Član 43
 
U slučaju ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnih prostorija, potrošač ima pravo obavijestiti kompaniju u roku od 14 dana da odustaje od ugovora, a da ne mora navesti razlog za svoju odluku. U tom slučaju potrošaču se mogu naplatiti samo troškovi iz stava 7. člana 43.d ovog zakona.
U slučaju kupoprodajnog ugovora, rok za povlačenje iz prethodnog stava počinje da teče danom kada:
-         potrošač ili treća strana koja nije prijevoznik i koju je potrošač odredio stječe stvarni posjed robe,
-         potrošač ili treća osoba koja nije prijevoznik i koju odredi potrošač stiče stvarni posjed posljednjeg komada robe ako je predmet ugovora više komada robe koje je potrošač naručio u jednoj narudžbi,
-         potrošač ili treća osoba koja nije prijevoznik i koju je potrošač odredio stječe stvarni posjed posljednje pošiljke ili komada robe ako se isporuka robe sastoji od više pošiljki ili komada,
-         potrošač ili treća strana koja nije prevoznik i koju je potrošač odredio stiče stvarni posjed nad prvim artiklom robe ako je isporuka robe redovna u datom periodu.
U slučaju ugovora o pružanju usluga, rok za odustanak iz stava 1. ovog člana počinje teći danom zaključenja ugovora.
U slučaju ugovora o snabdijevanju vodom, gasom ili električnom energijom, ako se ne prodaju u ograničenom obimu ili određenoj količini, daljinskom grijanju ili digitalnom sadržaju koji nije snimljen na materijalnom mediju, rok za povlačenje iz stava 1. ovog člana Članak počinje da počinje danom sklapanja ugovora.
Ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore, potrošač nema pravo da odustane od ugovora iz stava 1. ovog člana u sledećim ugovorima:
1.       na robe ili usluge čija cijena zavisi od fluktuacija na tržištima na koje kompanija nema uticaja i do kojih može doći u roku za povlačenje;
2.       o robi proizvedenoj po točnim uputama potrošača i prilagođenoj njegovim ličnim potrebama;
3.       na robu koja je kvarljiva ili brzo ističe;
4.       o pružanju usluga, ako preduzeće u potpunosti ispuni ugovor i započeto je pružanje usluga uz izričitu prethodnu saglasnost potrošača i uz saglasnost da izgubi pravo na odustanak od ugovora kada ga preduzeće u potpunosti ispuni;
5.       o nabavci zapečaćenih audio ili video zapisa i kompjuterskih programa ako je potrošač nakon isporuke otvorio zaštitni pečat;
6.       o nabavci novina, periodičnih publikacija ili časopisa, osim u slučaju ugovora o pretplati za nabavku takvih publikacija;
7.       o isporuci zapečaćene robe koja nije pogodna za vraćanje iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene, ako je potrošač otvorio pečat nakon isporuke;
8.       o isporuci robe koja je po svojoj prirodi neodvojivo pomešana sa drugim predmetima;
9.       o isporuci alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju kupoprodajnog ugovora i koja se mogu isporučiti nakon 30 dana, ali njihova stvarna vrijednost zavisi od tržišnih kretanja van kontrole preduzeća;
10.   zaključeno na javnim aukcijama;
11.   u kojem je potrošač izričito zatražio posjetu poslovnom objektu kod kuće radi hitne popravke ili održavanja. Ako za vrijeme takve posjete preduzeće pruža dodatne usluge koje potrošač nije izričito zahtijevao ili isporučuje robu koja ne predstavlja rezervne dijelove koji su striktno potrebni za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo odustati od ugovora za te dodatne usluge i robu. ;
12.   o smještaju koji nije namijenjen stalnom boravku, prevozu robe, iznajmljivanju vozila, pripremanju i isporuci hrane ili uslugama za slobodno vrijeme kada se privredno društvo obavezuje da će ispuniti svoju obavezu na određeni datum ili u određenom roku;
13.   o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju ako je pružanje usluge započeto uz izričit prethodni pristanak potrošača i uz pristanak da on time gubi pravo na odustanak od ugovora.
 
Član 433d
 
Ukoliko privredno društvo potrošaču ne dostavi informaciju o pravu na odustanak od ugovora iz tačke 3. prvog stava člana 43.b ovog zakona, rok za odustajanje od ugovora je 12 mjeseci. Rok počinje da teče nakon isteka roka za povlačenje iz stava 1. prethodnog člana.
Ako društvo pruži potrošaču informaciju o pravu na odustanak od ugovora iz tačke 3. prvog stava člana 43.b ovog zakona u roku od 12 mjeseci od početka roka za odustanak iz stava 2. prethodnog člana, rok za odustajanje iz stava 1. potrošač prima informaciju.
Ukoliko privredno društvo potrošaču ne dostavi informaciju o pravu na odustanak od ugovora iz tačke 3. prvog stava člana 43.b ovog zakona, rok za odustajanje od ugovora je 12 mjeseci. Rok počinje da teče nakon isteka roka za povlačenje iz stava 1. prethodnog člana.
Ako društvo pruži potrošaču informaciju o pravu na odustanak od ugovora iz tačke 3. prvog stava člana 43.b ovog zakona u roku od 12 mjeseci od početka roka za odustanak iz stava 2. prethodnog člana, rok za odustajanje iz stava 1. potrošač prima informaciju.
 
b43.d Član
 
Potrošač može dostaviti kompaniji obaveštenje o odustanku na obrascu iz stava petog ovog člana ili sa nedvosmislenom izjavom iz koje je jasno da odustaje od ugovora.
Smatra se da je potrošač blagovremeno dao izjavu o odustajanju ako je pošalje u roku određenom za odustajanje od ugovora.
Privredno društvo može potrošaču na svojoj internet stranici ponuditi i mogućnost da elektronski popuni i dostavi obrazac iz stava petog ovog člana ili da nedvosmislenu izjavu iz koje proizilazi volja potrošača da odustane od ugovora. U tom slučaju, kompanija će odmah potvrditi prijem obavještenja o povlačenju na trajnom mediju.
Teret dokazivanja u vezi sa ostvarivanjem prava na odustanak iz ovog člana snosi potrošač.
Oblik i sadržaj obrasca sa izjavom o ostavci pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove privrede.
 
Član 43d
 
Ostvarivanjem prava na odustanak od ugovora iz člana 43c ovog zakona, obaveze stranaka u pogledu:
-         izvršenje ugovora ili
-         zaključenje ugovora u kojem je potrošač dao ponudu za sklapanje ugovora.
U slučaju odustajanja od ugovora, kompanija vraća sve primljene uplate odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavještenja o odustajanju od ugovora.
Poduzeće će potrošaču vratiti primljene uplate istim sredstvom plaćanja koje je koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.
Potrošač ne može tražiti nadoknadu dodatnih troškova ako se izričito opredelio za drugu vrstu pošiljke od najpovoljnije standardne pošiljke koju nudi kompanija.
U kupoprodajnim ugovorima, kompanija može zadržati povraćaj primljenih uplata dok se vraćena roba ne prihvati ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je roba vraćena, osim ako kompanija ne ponudi opciju preuzimanja vraćene robe.
Ako je potrošač već primio robu i odustane od ugovora, dužan je da je vrati ili preda kompaniji ili licu koje je preduzeće ovlastilo za preuzimanje robe, odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od dana obaveštenja iz č. stav 1. člana 43.c ovog zakona samo preuzeti vraćenu robu. Smatra se da je potrošač robu vratio na vrijeme ako je pošalje prije isteka roka za povrat od 14 dana.
U vezi sa odustankom, potrošač snosi samo troškove vraćanja robe, osim ako te troškove ne snosi kompanija ili ako kompanija ne obavijesti potrošača unaprijed da će snositi ovaj trošak.
Ako se, u slučaju ugovora izvan poslovnih prostorija, roba isporučuje kući u trenutku zaključenja ugovora, kompanija je preuzima o svom trošku ako je priroda robe ne može vratiti u uobičajenom roku. putem pošte.
Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je do smanjenja vrijednosti došlo zbog ponašanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako ga kompanija ne obavijesti o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa tačkom 4. stav 1. člana 43.b.
Ostvarivanjem prava na odustanak od ugovora potrošač ne preuzima nikakve druge obaveze osim obaveza iz ovog člana i četvrtog stava člana 43.d i člana 433e ovog zakona.
 
Član 433e
 
Ako potrošač odustane od ugovora nakon što je, u skladu sa stavom sedmim člana 43.c ili trećim stavom člana 433c ovog zakona, zatražio da preduzeće počne pružati usluge ili isporuku vode, plina ili električne energije, ako se ne prodaju u ograničenim količinama ili određenom iznosu, odnosno daljinsko grijanje u roku za odustajanje iz člana 43.č ovog zakona, plaća društvu iznos srazmjeran pruženoj usluzi do dana obavještenja društva o povlačenju. iz ugovora. Proporcionalni dio se obračunava prema ukupnoj vrijednosti ugovora. Ako je cijena u ugovoru previsoka u odnosu na tržišnu cijenu, proporcionalni dio se obračunava u odnosu na tržišnu vrijednost.
Potrošaču se neće naplatiti iznos iz prethodnog stava ako mu privredno društvo nije dostavilo podatke iz tač. 4. i 7. prvog stava člana 43.b ili ako nije tražio od društva da proda. u ograničenom obimu ili određenoj količini, odnosno daljinsko grijanje u skladu sa stavom sedmim člana 43.c ili trećim stavom člana 433.č ovog zakona.
Potrošač neće biti naplaćen za sve ili dio isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju ako:
-         potrošač nije dao prethodnu suglasnost za početak pružanja usluge prije isteka roka za odustanak iz člana 43.c ovog zakona,
-         potrošač nije potvrdio da gubi pravo na odustanak uz pristanak iz prethodne tačke, ili
-         privredno društvo potrošaču nije dostavilo potvrdu u skladu sa šestim stavom člana 43.c ili drugim stavom člana 433.č ovog zakona.
 
b43.e Član
 
Ako potrošač odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, prestaju da važe svi sporedni ugovori bez troškova za potrošača, osim troškova iz člana 43d i prethodnog člana. Ova odredba ne dovodi u pitanje odredbe zakona kojim se uređuje potrošački kredit u pogledu odustajanja od povezanog ugovora o kreditu.
 
Član 43.
 
(izbrisano)
 
Član 43.f.
 
(izbrisano)
 
Član 43
 
(izbrisano)
 
Član 44
 
(izbrisano)
 
Član 45
 
Nisu dozvoljene neželjene ponude robe ili usluga koje pozivaju potrošača na plaćanje odmah ili odloženo. Potrošač nema nikakvih obaveza u slučaju neželjene ponude robe ili usluge. Ako potrošač ne odgovori na ponudu, neće se smatrati da je prihvatio ponudu.
Prethodni stav primjenjuje se i na neželjeno snabdijevanje vodom, gasom, električnom energijom, pod uslovom da se ne prodaju u ograničenim količinama ili određenim količinama, daljinsko grijanje ili digitalni sadržaj, te na neželjene finansijske usluge.
 
Član 45a
 
Prilikom telefonskih razgovora, osoba koja u ime kompanije uspostavi telefonski kontakt sa potrošačem u cilju zaključivanja ugovora na daljinu dužna je pokazati naziv firme i sjedište, a po potrebi i identitet osobe u čije ime poziva. .
Prilikom telefonskog sklapanja ugovora na daljinu, privredno društvo je dužno potrošaču dostaviti i podatke iz stava 4. člana 43.c ovog zakona.
Prilikom telefonskog sklapanja ugovora na daljinu, kompanija daje potvrdu ponude potrošaču na trajnom mediju. Ugovor je zaključen kada ga potrošač potpiše ili pošalje pismenu izjavu da prihvata ponudu.
c)  Ugovori van poslovnih prostorija
(izbrisano)
 
Član 46
 
(izbrisano)
 
Član 46a
 
(izbrisano)
 
Član 46b
 
(izbrisano)
 
Član 46.c
 
(izbrisano)
 
Član 47
 
(izbrisano)

bottom of page